OCA KRIZE

OCA KRIZE

Oka krize byla půda spor mezi národem Mohawk a města Oka , Quebec, Kanada, která začala 11. července 1990. It lasted until September 26, 1990. To trvalo až do 26.září 1990. One person died as a result. Jedna osoba zemřela v důsledku. The dispute was the first of a number of well-publicized conflicts between First Nations and the Canadian government in the late 20th century which were associated with violence. Spor byl první z řady dobře-propagoval konflikty mezi první národy a kanadská vláda na konci 20. století, které byly spojeny s násilím.

The crisis developed from a local dispute between the town of Oka and the Mohawk community of Kanesatake . Krize se vyvíjel z místního sporu mezi městem Oka a Mohawk Společenství Kanesatake . The town of Oka was developing plans to expand a golf course and residential development onto the land which had traditionally been used by the Mohawk. Město Oka byl rozvojových plánů na rozšíření golfového hřiště a rezidenční výstavby na pozemku, které byly tradičně používá Mohawk. It included pineland and a burial ground, marked by standing tombstones of their ancestors. Je součástí Pineland a pohřebiště, vyznačuje stojící náhrobky svých předků. The Mohawk nation had filed a land claim for the sacred grove and burial ground near Kanesatake, but their claim had been rejected in 1986. Mohawk národa podal pozemek nárok na posvátný háj a pohřebiště u Kanesatake, ale jejich žádost byla zamítnuta v roce 1986.

11. července se starosta zeptal Sûreté du Québec (SQ), Quebek je provinční policie, zasahovat se protest Mohawk. He claimed there had been criminal activity at the barricade. On tvrdil, že byl trestné činnosti na barikádě. The Mohawk people, in accordance with the Constitution of the Iroquois Confederacy, asked the women, the caretakers of the land and "progenitors of the nation", whether or not the arsenal which the warriors had amassed should remain. Mohawk lidi, v souladu s ústavou Iroquois konfederace, zeptal se ženy, správců pozemků a "předci národa", zda Arsenal, který bojovníci se nahromadil by měly zůstat. The women of the Mohawk Nation decided that the weapons should only be used if the SQ fired on the barricade and to use them as defensively as possible. Ženy Mohawk národa rozhodla, že zbraně měly být použity pouze v případě, že SQ vystřelil na barikádě a jejich využití jako defenzivní, jak je to možné.

A police emergency response team swiftly attacked the barricade by deploying tear gas canisters and flash bang grenades in an attempt to create confusion in the Mohawk ranks. Policie Emergency Response Team rychle zaútočil na barikádě nasazením slzného plynu kanystry a flash bang granáty ve snaze vytvořit zmatek v řadách Mohawk. It is unclear whether the police or Mohawks opened fire with gunshots first, but after a 15-minute bullet exchange, the police fell back, abandoning six cruisers and a bulldozer. Není jasné, zda policie nebo Mohawks palbu s výstřely první, ale po 15-minutové kulka výměny, policejní ustoupil, opustil šest křižníků a buldozer. The police's tear gas blew back at them. Policie slzný plyn foukal zpátky na ně. During the firefight , 31-year-old SQ Corporal Marcel Lemay was shot in the face [ 6 ] and died a short while later. Při přestřelce ,-rok-starý SQ desátník Marcel Lemay bylo 31 střelen do tváře [6] a zemřel chvíli později.

Members of the Seton Lake Indian Band blockade the BC Rail line in support of Oka, while a Royal Canadian Mounted Police officer looks on. Členové Seton Lake indická kapela blokády BC železniční linka na podporu Oka, zatímco Královské kanadské jízdní policie důstojníka vypadá na.

The situation escalated as the local Mohawks were joined by natives from across Canada and the United States. Situace eskalovala jako místní Mohawks se připojilo domorodci z celé Kanady a Spojených států. The natives refused to dismantle their barricade. Domorodci odmítli rozebrat jejich barikádu. The Sûreté du Québec established their own blockades on a nearby highway to restrict access to Oka and Kanesatake. Sûreté du Québec založil jejich vlastní blokády na nedaleké dálnici, aby omezil přístup k Oka a Kanesatake. Other Mohawks at Kahnawake , in solidarity with Kanesatake, blockaded the Mercier Bridge between the Island of Montreal and the South Shore suburbs at the point where it passed through their territory. Ostatní Mohawks na Kahnawake , v solidaritě s Kanesatake, zablokovaly Mercier most mezi ostrovem Montrealu a South Shore předměstí v místě, kde přešel přes jejich území.

At the peak of the crisis, the Mercier Bridge and Routes 132 , 138 and 207 were all blocked. Na vrcholu krize, Mercier mostu a trasy 132 , 138 a 207 byly zablokovány. Enormous traffic jams and frayed tempers resulted as the crisis dragged on. Obrovské dopravní zácpy a roztřepený zmírňuje vyústila v krizi vlekl. A group of Châteauguay residents started building an unauthorized,unplanned four-lane highway around the Kahnawake reserve. Skupina Chateauguay obyvatelé začali stavět neoprávněné, neplánované čtyři-lane dálnice kolem rezervy Kahnawake. After the crisis, the Quebec government finished the highway, and it is now part of Quebec Autoroute 30 . Po krizi, vláda Quebec hotové dálnice, a je nyní součástí Quebec Autoroute 30 .

The federal government agreed to spend $5.3 million to purchase the section of the pines where the golf-course expansion was to take place, to prevent any further development. Spolková vláda souhlasila utratit 5,3 milionu dolarů na nákup části borovic, kde golf-kurzu expanze se měla konat, aby se zabránilo dalšímu rozvoji. This proposal left the Mohawks outraged, as the problems that led to the situation had not been addressed. Tento návrh opustil pobouřilo Mohawks, as problémy, které vedly k situaci, nebylo určeno. Ownership of the land had simply moved from one level of government to another, and not to the Mohawk. Vlastnictví půdy se prostě přestěhovali z jedné úrovně vlády na jinou, a nikoliv na Mohawk.

Frustration at traffic due to the bridge and road blockades was occasionally expressed as racial hatred . Frustraci z provozu kvůli mostu a silnice blokád byl občas vyjádřené jako rasové nenávisti . Radio host Gilles Proulx raised tensions with comments such as, the Mohawks "couldn't even speak French ." Rádio hostitelské Gilles Proulx zvýšení napětí s komentáři, jako Mohawks "nemohl ani mluvit francouzsky . " The federal Member of Parliament for Chateauguay said that all the natives in Quebec should be shipped off to Labrador "if they wanted their own country so much". [ citation needed ] Federální poslanec parlamentu za Chateauguay říkal, že všichni domorodci v Quebecu by měla být odvlečen do Labrador "Pokud by chtěli, aby jejich vlastní zemi tolik." [ editovat ]

Mohawk warrior Ronald "Lasagne" Cross confronts 'Van Doo' perimeter sentry while surrounded by media Mohawk bojovník Ronald "Lasagne" kříž konfrontuje 'Van Doo' obvodu hlídka při obklopen media